نتیجه مطالعه جدیدی که توسط جانورشناسان انگلیسی انجام شده است، نشان می*دهد که حتی بسیاری از گونه*های پستانداران که خود را با شرایط دشوار تطبیق می*دهند، در معرض خطر انقراض ناشی از تغییرات آب و هوایی قرار دارند.به نقل از خبر آنلاین : نتیجه مطالعه جدیدی که توسط انجمن جانورشناسی لندن انجام شده نشان می*دهد که بسیاری از گونه*های پستانداران در معرض بیشترین خطر انقراض ناشی از افزایش پیش*بینی شده شرایط سخت آب و هوایی قرار دارند. این موضوع بدان معناست که پستانداران راحت*طلب ساکن خشکی از هم اکنون در فهرست کوتاه انقراض ناشی از خشکسالی، افزایش طوفان*های موسمی و موارد مشابه آن قرار دارند.
به گزارش پاپ*ساینس، نگرانی ویژه*ای در خصوص نخستی*ها (پریمات*ها) وجود دارد؛ گروهی از جانوران که هم اکنون نیز در میان گونه*های به شدت در معرض خطر سیاره قرار دارند. در این مطالعه، برخی از میمون*ها مانند میمون عنکبوتی و میمون زوزه*کش سیاه (عکس بالا) به عنوان گونه*هایی مورد استناد قرار گرفته*اند که توانسته*اند خود را با سکونت*گاه*هایی که در گذشته توسط طوفان*های موسمی ویران شده*اند (بیش از 90 درصد سکونت*گاه*های شناخته شده آنها تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته است.) وفق دهند. امیدی که در این میان وجود دارد این است که سایر نخستی*ها نیز بتوانند تا کار مشابهی را انجام دهند. اما مطلقا هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آنها بتوانند تا از عهده خشکسالی شدید و سایر شرایطی که وقوع آنها در آینده پیش*بینی شده است برآیند.
همین موضوع برای بسیاری دیگر از گونه*های جانوری صادق است. اگرچه این موضوع هنوز تحت مطالعه است، اما این ایده که گونه*ها قادرند تا با شرایط آب*وهوایی و زیستگاهی که انتظار می*رود تا طی قرن آینده به سرعت تغییر کند، سازگار شوند، چندان مورد حمایت محققان قرار ندارد. اگر نتایج مطالعه انجمن جانورشناسی لندن درست باشد، فهرست ما از گونه*های در معرض خطر -حتی حیوانات ناز و تنبلی که مردم دوست دارند تا مراقب آنها باشند- به طور اساسی دچار تغییر خواهد شد و گونه*های زیادی را باید در آن گنجاند.