دیده بان حقوق حیوانات ایران: به نقل از Snotr ، پرندگان بهشتی گونه های مختلفی دارند که یکی از دیگری زیباتر است. بال و پر رنگارنگ، آواز خوانی، حرکات نمایشی یا جلوه فروشی در نزد این پرندگان بی نظیر است. البته نوع نر پرنده بهشتی دارای این ویژگی ها است.