يخ*زايي در قطبين زمين علاوه بر صحنه*هاي زيبايي که پديد مي*آورد، تأثيرات مهمي بر چرخه حيات در سراسر زمين دارد. گرمايش جهاني باعث افزايش شکسته شدن يخچال*هاي قطبي طي ساليان اخير شده است.
شايد بتوانيد در اين تصوير صداي خرد شدن يخ را هم بشنويد؛ صدايي که حين جدايي ورقه*هاي يخي از يخچال چنگا (Chenega) در جزيره پرنس ويليام آلاسکا و فرو ريختن آنها به درون آب شنيده مي*شود. اما زماني که عکاس اين تصوير زيبا، جان کورنفورث، شاتر دوربين خود را فشار مي*داد؛ همه جا به طرز ترسناکي ساکت بود.
به گزارش نيوساينتيست، کورنفورث مي*گويد: «پيش از آنکه حتي فرو ريختن يخ را ببينم، شاهد بودم که پرندگان ناگهان به پرواز در آمدند. صداي واقعي را چند ثانيه بعد شنيدم.»
فرايندي که طي آن قطعات عظيم يخ از يک يخچال طبيعي جدا مي*شوند، «يخ*زايي» ناميده مي*شود. پرندگان اين عکس مي*توانند به ما بگويند که اين پديده تا چه اندازه مهيب و تأثيرگذار است. امواج عظيمي که در اثر سقوط يخ ايجاد مي*شوند مي*توانند کشتي*هاي نزديک را در معرض خطر قرار دهند، و اين يخ*هاي جدا شده مي*توانند به کوه يخي سرگردان تبديل شوند.

زماني*که يخ*زايي غيرقابل کنترل مي*شود، باعث زهکشي يخچال*ها شده و آب به دام افتاده در ورقه*هاي يخي را آزاد مي*کند. همچنين در قطب جنوب، کوه*هاي يخي عظيم قادرند تا کاري بيشتر از ترساندن پرندگان انجام دهند. در سال 2010 / 1389، يک کوه يخي عظيم به وزن 860 ميليارد تن به تهديدي براي زندگي دريايي و جريان*هاي اقيانوسي جهاني شد. پنج سال قبل از آن، بزرگ*ترين کوه يخي که تا کنون مشاهده شده است، به سوي درياهاي جنوبي غلتيد و باعث قطع منابع غذايي پنگوئن*ها و پايگاه*هاي تحقيقاتي قطبي شد.
منبع:خبرآنلاین