بارش باران در کوير خوشحالي کشاورزان را در پي داشت و اين اتفاق خوشايند موجب شد کشاورزان موتور پمپ*هاي خود را خاموش و در مصرف آب صرفه*جويي کنند.
پس از 13 سال خشکسالي بارش باران شهرستان*هاي حاشيه کوير لوت را سير آب کرد.
با توجه به خشکسالي*هاي 13 ساله اخير در شهرستان ريگان و شهرستان*هاي شرقي استان کرمان از يکشنبه شب بارش باران شروع به باريدن کرد و تا اوايل صبح امروز ادامه داشت.
اين باران که بدون خسارت بود، زمين تشنه کوير را سير آب کرد و اين امر خوشحالي مردم را در پي داشت.
بارش باران در کوير خوشحالي کشاورزان را در پي داشت و اين اتفاق خوشايند موجب شد کشاورزان موتور پمپ*هاي خود را خاموش و در مصرف آب صرفه*جويي کنند.
چهار شهرستان شرقي استان کرمان شامل بم، ريگان، فهرج و نرماشير در حاشيه کوير لوت قرار دارند و سال*هاست که از بروز خشکسالي رنج مي*برند.

kanooon.ir