حیواناتی که ساکن باغ وحش پکن هستند از دیدن برف به وجد آمده اند و از ببرها تا قوها بر روی برفها بالا و پایین می پرند و سرگرم هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، برف بسیاری از شهرهای چین را سپیدپوش کرده است. این روزها باغ وحش شهر پکن نیز کاملا پوشیده از برف شده است. به این ترتیب حیوانات این باغ وحش توانستند یک وسیله سرگرمی مهم یعنی برف بازی را کشف کنند.
براساس گزارش لاستمپا، در این باغ وحش، ببرها، پانداها، غازها، قوها و پلیکانها با بالا و پریدن در میان برفها و گذاشتن برف تازه در دهان بسیار سرگرم هستند.
ببر با خیال راحت در میان برفها دراز کشیده و زبان خود را برای چشیدن این بستنی طبیعی بیرون آورده استپاندا با لبخند همیشگی خود به آرامی از پله های برفی پایین می آیدغاز خیره به برف راه می رود. یک قو گردن خود را از آب بیرون آورده است تا یک کمی برف بچشدپلیکان نوک خود را تا انتها باز کرده است که یک تکه بزرگ برف بخورداما بعد سردش می شود و نوک خود را در میان پرهای پوش داده و گرم خود پنهان می کندیک قو که به سپیدی برف است در میان این پوشش نرم راه می رودو بعد با خیال راحت می نشیند و استراحت می کند