زیست نیوز- قرار دادن قورباغه درون سطل شیر یکی از روش های سنتی و قدیمی در روسیه برای پیشگیری از ترش شدن این محصول محسوب می شود.
محققان شیمی آلی دانشگاه مسکو به سرپرستی «ای. لبدوف» در تحقیقات خود با الهام از این سنت قدیمی، موفق به شناسایی تعدادی از ترکیبات آنتی بیوتیک جدید در پوست قورباغه قهوه ای روسیه شده اند.به گفته محققان، دوزیستان برای دفاع در برابر باکتری ها و میکروارگانیسم ها در محیط مرطوب زندگی خود، مواد آنتی بیوتیک موسوم به «پپتید» از طریق پوست ترشح می کنند.به نقل از ایسنا، در مطالعه قبلی 21 ماده با ترکیبات آنتی بیوتیک و سایر خاصیت های پزشکی بالقوه در پوست قورباغه شناسایی شده بود و محققان دانشگاه مسکو با استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی حساس موفق به شناسایی 76 ترکیب جدید شده اند.در تست های آزمایشگاهی برخی از این مواد تازه کشف شده در برابر باکتری سالمونلا و استافیلوکوکوس مقاومت نشان دادند؛ این پپتیدها بطور بالقوه می توانند برای پیشگیری از پاتوژن و سویه های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار بگیرند. نتایج این تحقیق در مجله انجمن شیمی آمریکا (Proteome Research)* منتشر شده است.