ابرهاي صدفي، نادرترين و منحصربه*فردترين ابرهاي روي زمين هستند که با تمام طيف*هاي رنگي تزئين شده است. اين ابرها به فاصله زماني يک ساعت پس از غروب يا پيش از طلوع آفتاب قابل مشاهده است.
اين ابرها از بلورهاي ريز يخي تشکيل شده*اند که در ارتفاعي دو برابر ابرهاي معمولي يعني حدود 14.5 تا 25.5 کيلومتري سطح زمين در استراتوسفر تشکيل مي*شوند، جايي که دماي محيط پايين*تر از منفي 85درجه سلسيوس است. تمامي اين بلورها يک*شکل دارند و با پراش نور سفيد خورشيد که در ارتفاعات بالاي جو هنوز مي*تابد، باعث پراکنده شدن نورهاي متنوع در بخش*هاي مختلف ابر و درنهايت، تشکيل شدن ابري رنگي مي*شوند. زمستان و ارتفاعات کوهستاني، بهترين زمان و مکان براي مشاهده ابرهاي صدفي است.
تصويري که از اين پديده مي*بينيد، روز (9 دسامبر 2012 / 19 آذر 1391) در شمال انگليس مشاهده ثبت شده است.