بر اساس کتاب «باهوش*ترين حيوانات بر روي سياره» نوشته دکتر سالي بويسن، که به تازگي ويرايش و بر اساس يافته*هاي جديد به روز شده است، هوش حيواني را مي*توان به چند دسته اندک تقسيم*بندي کرد: يادگيري اجتماعي، تشخيص خود در آينه، توانايي شمارش، درک زباني، همکاري با يکديگر، و در نهايت نوع*دوستي.
به گزارش پاپ*ساينس، اغلب حيوانات نام برده شده در اين کتاب همان*هايي هستند که شما انتظار داريد: بوزينه*ها، ميمون*ها، دلفين*ها و طوطيان. اما گروه شلوغي از حيوانات بسيار باهوش نيز وجود دارند که شايد شما انتظارش را نداشته باشيد.
منقارشاخي آفريقايي نيز يکي از اين حيوانات باهوش است.


منقارشاخي آفريقايي يکي از اندک گونه*هاي جانوري است که مي*توانند زبان گونه*اي ديگر را درک کنند. به طور خاص، منقارشاخي آفريقايي مي*تواند با ميمون ديانا صحبت کند! نتيجه مطالعه*اي که در دانشگاه سنت*آندره انجام شد، نشان داد که منقارشاخي*ها قادر به درک هشدارهاي ميمون*هاي ديانا هستند. اين ميمون بر اساس نوع شکارچي که مي*بيند، صداي هشدار متمايزي براي ساير ميمون*ها ايجاد مي*کند. براي مثال، صداي هشدار مربوط به نزديک شدن پلنگ با صداي هشدار مربوط به عقاب متفاوت است. محققان متوجه شدند که منقارشاخي*ها به محض شنيدن صداي هشدار مربوط به عقاب پراکنده مي*شوند اما اين کار را براي هشدار مربوط به پلنگ انجام نمي*دهند، چرا که پلنگ براي جانوري که مي*تواند پرواز کند خطر چنداني محسوب نمي*شود.
kanoon.ir