قم - خبرگزاری مهر : کاروانسرای شاه عباسی روستای طینوج در 50 کیلومتری شهرستان قم در زمان دودمان صفویه بنا شده*است . این روزها به علت عدم رسیدی مناسب تبدیل به محل نگهداری علوفه و دام شده است .
حجت