اين غزال افريقايي از نوع ايمپالا در پارک ملي کروگر در افريقاي جنوبي است که پرنده هاي رنگي او را احاطه کرده اند.
دو سرخ منقار Oxpecker که معمولا از کنه ها و انگلهاي روي حيوانات تغذيه مي کنند اين بار به سراغ اين غزال آمده تا هم صحنه هاي زيبا بسازند و هم خود را سير کنند و هم زخم هاي غزال را التيام بخشند.