بر اساس کتاب «باهوش*ترين حيوانات بر روي سياره» نوشته دکتر سالي بويسن، که به تازگي ويرايش و بر اساس يافته*هاي جديد به روز شده است، هوش حيواني را مي*توان به چند دسته اندک تقسيم*بندي کرد: يادگيري اجتماعي، تشخيص خود در آينه، توانايي شمارش، درک زباني، همکاري با يکديگر، و در نهايت نوع*دوستي.
به گزارش پاپ*ساينس، اغلب حيوانات نام برده شده در اين کتاب همان*هايي هستند که شما انتظار داريد: بوزينه*ها، ميمون*ها، دلفين*ها و طوطيان. اما گروه شلوغي از حيوانات بسيار باهوش نيز وجود دارند که شايد شما انتظارش را نداشته باشيد.
موش معمولي نيز يکي از اين حيوانات باهوش است.

موش*ها تنها به خاطر معمولي و پيش پا افتاده بودن حيوانات کلاسيک آزمايشگاهي نيستند، بلکه به اين دليل نيز انتخاب شده*اند که ساختار اجتماعي آنها از بسياري جهات مشابه ساختارهاي انساني است. از آنجايي*که درک ما از «هوش» به شدت بر اساس هوش انساني تعيين مي*شود، تمايل داريم که حيوانات هوشمند را بر اساس اينکه تا چه حد مشابه ما رفتار مي*کنند طبقه*بندي کنيم.
موش*ها قادر به شمردن هستند. در يک آزمايش، موش*ها مجبور بودند ياد بگيرند غذا در رديف چهارم از مجموعه*اي از جعبه*ها قرار دارد. پس از آن که اين موضوع را ياد گرفتند، ديگر مهم نبود که چند جعبه وجود دارد، يا اينکه شکل، اندازه و يا رنگ جعبه*ها چيست؛ موش*ها قادر بودند تا جعبه*هاي رديف چهارم را انتخاب کرده و غذاي خود را به دست آورند. در آزمايش ديگري توانايي آنها براي اندازه*گيري زمان مورد سنجش قرار گرفت. اغلب جانوران نمي*توانند بازه*هاي زماني را اندازه بگيرند؛ اما موش*ها زماني که مجبور شدند تا هر 15 دقيقه يک دکمه را براي دريافت غذا فشار دهند، به دقت موفق شدند تا زمان را در ذهن خود نگاه دارند. موش*ها همچنين از خود رفتار نوع*دوستي نشان مي*دهد؛ عنصري که براي هوش اجتماعي کليدي است. در يک مطالعه، موش*ها حتي زماني*که هيچ جايزه*اي وجود نداشت، هم*نوعان خود را از قفس آزاد مي*کردند.
خبر آنلاین