نام علمی این پرنده زیبا که به دم آبی شهرت دارد، The Blue-crowned Motmot استمنبع: زیست نیوز