توله مار (رشنگری)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Eirenis rechingeri

نام انگلیسی:

نام فارسی : توله مار
مشخصات : سر مار پهن و از گردن متمايز ،*پوزه عريض و از سمت بالا قابل رؤيت ، پولك گونه اي به شكل مربع و به اولين پولك لب بالا متصل ، داراي يك پولك جلوي چشمي و دو پولك عقب چشمي كه به پولك آهيانه متصل ،* پولكهاي گيجگاهي 2+1 يا 3+1 ، پولكهاي لب بالا 7 عدد ( سومين و چهارمين آن به چشم متصل ) ، پولكهاي سطح پشتي 15 عدد و صاف ،* پولكهاي سطح شكمي 157 عدد و سطح زيرين دم 58 يا 59 عدد ، پولك مخرجي منقسم.
بدن به رنگ زرد مايل به قهوه اي با دو خط طولي در سرتاسر بدن ممتد ،*خطوط قسمت قدامي بدن تيره و قسمت خلفي بدن رنگ پريده و سفيد ، خالهاي ناحيه سر تيره رنگ و متمايل به سياه ، سطح شكمي زرد رنگ و فاقد نقش و نگار ،*طرفين سطح شكمي داراي خط تيره و زيگزاك مانند ، ناحيه دم داراي 5 خط طولي ، طرفين گردن داراي دو خط سياه و كوتاه .
حداكثر طول 34 سانتيمتر ، دم 8 سانتيمتر .
طرز زندگي نامعلوم.
زيستگاه : مناطق كوهستاني ،*تپه ماهورها ، دشتها ، زير سنگها .
انتشار جغرافيايي : ايران – ساير مناطق نامعلوم .
پراكندگي : استان فارس (8 كيلومتري دشت ارزن) اين مار توسط آيزلت (Eiselt) شناسايي و گزارش شده است .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران