تيرك مار

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Eirenis Punctatolineata

نام انگلیسی:

نام فارسی : تيرك مار
مشخصات : طول و پهناي پولك رسترال برابر يا پهناي آن كمي بيش از طولش ،*داراي يك پولك بيني ، شيار بين پولكهاي بين بيني برابر يا كمي كوتاهتر از شيار بين پولكهاي جلو پيشاني ، پولك پيشاني باريك و پهناي آن بيش از پهناي پولك بالاي چشمي نيست ، طول پولك پيشاني برابر فاصله پولك تا انتهاي پوزه و كوتاهتر از پولك آهيانه ، طول پولك گونه اي بيش از پهناي آن ، داراي يك پولك جلو چشمي (به ندرت دو عدد9 و دو عدد پولك عقب چشمي ،* پولكهاي گيجگاهي 2+1 يا 3+1 عدد ، لب بالا داراي 7 پولك ، (سومين و چهارمين پولك لب بالا متصل به چشم) ،*لب پائين داراي 8 يا 9 پولك و چهار پولك آن (به ندرت 5 عدد) متصل به پولك چين قدامي ، پولكهاي چين خلفي برابر يا كمي كوتاهتر از پولكهاي چين قدامي و متصل به هم ،*سطح پشتي داراي 17 پولك و سطح شكمي 150 تا 181 عدد و سطح زيرين دم 62 تا 86 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
رنگ بدن قهوه اي روشن و يكنواخت يا با خطوط طولي سياه تا ناحيه دم ممتد ، فاقد خال عرضي تيره در ناحيه گردن ، سطح شكمي يكنواخت و روشن .
حداكثر طول 58 سانتيمتر ، دم سانتيمتر 16 .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان و به ندرت مارمولكها .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق صخره اي ،*نيمه صحرايي ،*كوهستانها ، معمولاً زير سنگها .
انتشار جغرافيايي : ارمنستان – آذربايجان – ايران – تركيه – شوروي سابق .
پراكندگي : استانهاي تهران – مركزي – آذربايجان شرقي و غربي – اردبيل – زنجان – كرمان – فارس – كردستان – خراسان – همدان – لرستان – كرمانشاه – قم – قزوين – اصفهان – خوزستان – گيلان .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران