قمچه مار


دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Coluber najadum

نام انگلیسی: Dahl's Whipsnake

نام فارسی : قمچه مار
مشخصات: بدن استوانه اي شكل ، سر باريك و پوزه برجسته ، پولك گيجگاهي طويل ، داراي يك پولك جلو چشمي (معمولاً به پولك پيشاني متصل) و دو پولك عقب چشمي ، دو پولك لب بالا متصل به چشم (چهارمين و پنجمين پولك) لب بالا داراي 8 پولك و لب پائين 9 يا 10 پولك ، پولك رسترال كمي پهن و از بالا قابل رؤيت ، پولك پيشاني هم عرض و يا كمي پهن تر از پولك بالاي چشمي و كوتاهتر از پولك آهيانه ، پولك*هاي گيجگاهي 3+2 (ندرتاً 2+2 ، 2+1 ، 2+3 عدد) پولك*هاي چين خلفي بلندتر از پولك*هاي چين قدامي و به وسيله چند پولك از هم مجزا ، پولك*هاي سطح پشتي 19 عدد باريك و صاف ، پولك*هاي سطح شكمي 211 تا 239 عدد مشخص و قسمت جلويي آن گوشه دار ،* پولك*هاي سطح زيرين دم 89 تا 142 عدد ،* پولك مخرجي منقسم .
قسمت قدامي بدن زيتوني روشن با خال*هاي سياه كه حاشيه آن سفيد رنگ و ممتد در دو طرف بدن ، سر به رنگ زيتوني ،*خاكستري يكنواخت ،*لبها و قسمت جلو چشم به رنگ زرد يا سفيد ،*بيشتر ناحيه بدن مخصوصاً قسمت خلفي آن به رنگ زيتوني ،*زرد صورتي و يا قهوه اي يكنواخت ،*سطح زيرين بدن به رنگ زرد يا سفيد يكنواخت .
حداكثر طول 115 سانتيمتر ، *دم 37 سانتيمتر.
تغذيه از مارمولكها و جوندگان كوچك .
زاد و ولد : 3 تا 5 تخم نسبتاً بزرگ در اواخر تابستان .
زيستگاه : مناطق كوهستاني و صخره اي ، بوته زارها و مناطق ديگر .
انتشار جغرافيايي : فلسطين ، سوريه ، بالكان ، سواحل شرقي دريايي آدرياتيك ، آسياي ميانه ، عراق ، ايران ، گرجستان ، ارمنستان ، آذربايجان ، شمال قفقاز ، تركمنستان ، تركيه ، شوروي سابق .
پراكندگي : استان*هاي گيلان – همدان – خراسان – مازندران – گلستان – آذربايجان شرقي و غربي – اردبيل – كردستان – كرمانشاهان – اصفهان – خوزستان – مركزي – تهران – فارس – قزوين – كرمان – زنجان – قم .
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران