گوند مار (دیون)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Elaphe dione Pallas

نام انگلیسی: Cat Snake

نام فارسی : گوند مار
مشخصات : پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ، پهناي پولك بين بيني بيش از طول آن و كوتاهتر از پولك جلو پيشاني ، طول پولك پيشاني تقريبا يك برابر و نيم عرض آن و برابر فاصله آن تا انتهاي پوزه و كوتاهتر از پولك*هاي آهيانه ، پولك گونه اي چهار گوش يا كمي طولش بيش از عرض آن ،*داراي يك پولك جلو چشمي بزرگ با يك پولك زير چشمي در سمت پائين آن و دو يا سه پولك عقب چشمي ، پولكهاي گيجگاهي 3+2 يا 3+3 عدد ،* لب بالا داراي 8 يا 9 پولك (چهارمين و پنجمين يا پنجمين و ششمين پولك آن متصل به پولك چين قدامي) ، طول پولكهاي چين قدامي و خلفي تقريباً با هم برابر ،* پولكهاي سطح پشتي 27 تا 29 عدد (به ندرت 25 عدد) نسبتاً برجسته و در سطح جانبي صاف ف پولكهاي سطح شكمي 187 تا 215 عدد و انتهاي پولك در سطح جانبي فاقد گوشه ، پولكهاي سطح زيرين دم 61 تا 77 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
بدن به رنگ قهوه اي روشن ، سبز زيتوني ،*خاكستري متمايل به قهوه اي روشن با خالهاي عرضي تيره ، قهوه اي تيره يا قرمز آجري سوخته همراه با حاشيه سياه رنگ ، معمولاً داراي سه خط تيره كم و بيش طولي (دو عدد آن تا ناحيه دم ممتد) ، داراي خطوط قهوه اي زيگزاك مانند نامنظم تا ناحيه پس سر ممتد ، در فاصله بين دو چشم داراي خطي تيره ممتد از قسمت خلفي هر چشم تا گوشه دهان يا گاهي بدن به رنگ تيره يكنواخت و فاقد خطوط و نقوش ، سطح شكمي زرد رنگ با خالهاي سياه .
حداكثر طول 121 سانتيمتر ، دم 21 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان و گاهي پرندگان و تخم آنها و ماهيها .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق مختلف ،*جنگلها ، كوهستانها ،*دشتها ، روي درختان ف رودخانه*ها و حتي سواحل درياها .
انتشار جغرافيايي : چين – آسياي مركزي – قزاقستان – جنوب سيبري – اوكراين – مناطق مجاور درياي خزر – اروا – شوروي سابق – افغانستان – گرجستان – كره – ايران .
پراكندگي : استانهاي مازندران – گلستان – سمنان – زنجان – گيلان – آذربايجان غربي .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران