كور مار خراسانی


دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Eryx tataricus vittatus

نام انگلیسی: Tartar Sand Boa

نام فارسی : كور مار خراسانی
مشخصات : گردن نامشخص ، پوزه كلفت و كمي برآمده ،*عرض پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ، سوراخ بيني همانند چاكي در پولك بيني ،*داراي سه پولك يا بيشتر در عقب پولكهاي بيني ، چشم در سمت جانبي و گاهي متمايل به سمت فوقاني ،* پولك*هاي لب بالايي 11-12 عدد و لب پائيني 16 عدد . پولك رسترال پائيني (منتال) داراي شكاف ، فاقد پولك*هاي چين ، دور چشم داراي 7-12 پولك كوچك ، داراي 4 تا 8 پولك نامنظم ميان دو چشم ، پولكهاي سطح پشتي در قسمت قدامي صاف و در قسمت خلفي تا انتهاي دم تيغه دار و تعداد آن 47-59 عدد، پولكهاي سطح شكمي 187-213 عدد و سطح زيرين دم 28-45 عدد .
بدن به رنگ زرد نخودي و در سطوح جانبي به رنگ روشن متمايل به سفيد ، در قسمت پشتي داراي تقريباً 50 خال قهوه اي رنگ عرضي نامنظم و در سطح جانبي خال و خطوط تيره رنگ ،*سطح شكمي يكدست سفيد .
حداكثر طول 70 سانتيمتر ،*دم 6 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولك*ها و جوندگان مانند موش .
زاد و ولد : 11 تا 12 نوزاد به طول بيش از ده سانتيمتر .
زيستگاه : دشتها، *مناطق نيمه صحرايي ،* شنزارها ،*بوته زارها .
انتشار جغرافيايي : جنوب غربي تاجيكستان – ايران – افغانستان .
پراكندگي : استان خراسان .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران