لوس مار

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Oligodon taeniolatus

نام انگلیسی: Variegated Kukri Snake

نام فارسی : لوس مار
مشخصات : ناحيه سر و گردن كوتاه ، گردن كمي مشخص و پوزه كلفت ،*سوراخ بيني بين دو پولك ، پولك رسترال بزرگ و ارتفاع آن بيش از پهناي آن ، مردمك چشم گرد يا مدور ، داراي دو پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ، لب بالا داراي 5 تا 6 پولك لب پائين 6 تا 7 پولك ، سومين و چهارمين پولك لب بالا متصل به چشم ، پولكهاي گيجگاهي 3+1 عدد، پولكهاي چين قدامي بلندتر از پولكهاي چين خلفي ، پولكهاي ناحيه پشتي 15 عدد و صاف ، پولكهاي سطح شكمي 189 تا 201 عدد و سطح زيرين دم 25 تا 52 عدد ، پولكهاي مخرجي منقسم .
رنگ بدن خاكي متمايل به برنزي با خالهاي خاكستري تيره و حاشيه باريك عرضي سفيد ، خالهاي تيره يك در ميان همراه با خالهاي روشن و باريك در سطح پشتي و جانبي ممتد ، ناحيه گردن تيره و به شكل * ،*قاعده اين شكل متصل به پولك آهيانه ، داراي خطي تيره در امتداد پولك پيشاني و بين دو گوشه دهان و همچنين خطي تيره بين دو چشم ، سطح شكمي روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 48 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر.
تغذيه از تخم خزندگان و دوزيستان .
زاد و ولد : تخمگذار ، در هندوستان در اواخر زمستان از تخم خارج مي شوند .
زيستگاه : دشتهاي فاقد درخت تا ارتفاع 2000 متر از سطح دريا .
انتشار جغرافيايي : هندوستان – پاكستان – سريلانكا – شوروي سابق (تركمنستان) – ايران .
پراكندگي : استان مازندران – گلستان – آذربايجان غربي – زنجان .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران