پوينتر موسيمي آلماني Wire-haired Pointer پوينتر موسيمي آلماني Wire-haired Pointer

ظاهرشناسی: قد: نرها cm67-60، ماده*ها cm62-65، وزن: kg32-27. صورت: وسیع، دندان*ها: قوی، آرواره*ها: قیچی*مانند، لب*ها نباید آویزان باشند. چشم*ها: سیاه و براق، گوش*ها: طول متوسط، آویزان، گردن: کم*گوشت، قوی، قفسۀ سینه: فراخ، پشت: کوتاه، دم: کمی بریده، موها: زبر و بی*نظم، ریش و ابروانی بوته مانند دارد. رنگ*ها: از رنگ سیاه تا بلوطی کمی روشن در تغییر است.

رفتارشناسی: بادقت، سرزنده و قوی بوده، نسبت به صاحبش خیلی بااحساس، نسبت به سایر سگ*ها حسود.
کارایی: صاحب خصوصیات خوب اجدادش می*باشد. واجد حس بویایی عالی است. تمام بایدهای شکار کردن را به شکل کامل به جا می*آورد.
گروه نژادی: Gun Dog
کشور منسوب: آلمان