زَنجـره Cicada یا مو یا جیرجیرک دشتی

گونه*ای حشره است از راسته نیم*بالان (Hemiptera)، رده زنجره*ریختان (Cicadomorpha) یا Auchenorrhyncha

که دارای چشمانی ریز و با فاصله از هم بر روی سر و بال*های شفاف ترانما با رگ*بندی زیاد است.

زنجره*ها با ملخ*ها خویشاوندی ندارد بلکه خویشاوند زنجرک*ها (leafhoppers) و حشره بزاقدار (spittle-bugs) است.

حدود ۱۵۰۰ گونه زنجره در جهان وجود دارد که غالبا در مناطق معتدل گرم تا گرمسیر سکونت دارند.
آواز خوانی زنجره ها

غالبا جیرجیرک*های نر آواز می*خوانند. در اغلب موارد با توجه به بررسی*های انجام گرفته آهنگ*ها به اندازهٔ کافی متمایز هستند

که بتوان آنها را با توجه به هدف شان طبقه بندی نمود.

جیرجیرک*ها تقریباً همیشه در محل استراحت و عموماً بر روی گیاهان آواز خوانی می*کنند ولی در مواردی هم در سوراخی داخل زمین انجام

می*گیرد. جیرجیرک*ها به ندرت در هنگام پرواز آواز خوانی می*کنند،

با این حال در نمونه*های اندکی ضبط شده*است. جیرجیرک*ها معمولاً در محلی رو به آفتاب آواز می*خوانند و اغلب در روزهای آفتابی.


جیرجیرک*ها به وسیلهٔ ماهیچهٔ خاص و تسمه مانند دهل و نقاره (پوسته سخت دنده دار مخصوص) که بر بالای نخستین مقطع شکمی قرار

دارد، موزیک می*سازند. این ماهیچه پوست سخت شکم را می*لرزاند و صدا تولید می*شود. بر خلاف آنچه به نظر می*رسد

جیرجیرک*ها بیش از یک نوع صدا می*سازند، مثلاً نمونهٔ fidicina mannifera از پرو، ۴ آواز مختلف دارد:

یک صدا در هنگام مزاحمت و ناراحتی، یک آواز برای صدا زدن، صدایی با دامنهٔ کم و بالاخره آواز اصلی. هدف اصلی آواز خوانی جیرجیرک

جلب توجه حشرهٔ ماده برای جفت گیری است.


در شمال ایران و با شروع تابستان، صدای ممتد زنجره ها بر تنه و شاخ و برگ درختان جنگلی از صبحگاهان و حتی تا پاسی از شامگاهان به

گوش می رسد.