عصر ایران - یکی از تفریحات فراگیر در افغانستان تماشای نزاع حیوانات و شرط بندی بر سر برنده آن است. این حیوانات می توانند انواع و اقسام پرنده ها ، گاو ، قوچ ، سگ و... باشند . انجمن های دفاع از حقوق حیوانات به این سرگرمی اعتراض دارند و آن را ناقض حقوق حیوانات می دانند.
دهه ها جنگ در افغانستان ، روحیه ستیزه جویی را در آن سرزمین غالب کرده است.