خیلی زیبا هستن
اینجا تو شهر ما روباه هست ولی اینقد پر مو نیستن