انتوریومanthurium
انتوریوم از خانواده اراسه ها.و از گیاهان زود رنج و حساس است. در نگهداری ان باید نهایت دقت را داشت.از گیاهان برگی بسیار زیباستکه بخاطر داشتن برگهای مخملی براقان پرورش داده میشود.طول برگهای تیره سبز مخملی ان که دارای رگبرگهای عاجی است به 30 سانتیمتر میرسد.
نگهداری این گیاه در شرایط اپارتمان برای چند سال امکانپذیر نیستزیرا این گیاه احتیاج به هوای مرطوب و یکنواخت جنگلی دارد.
از انواع انتوریوم : کریستالینوم و بنام انتوریوم کریستالمشهور میباشد.
بوته ان را نباید زیاد عمیق کاشت.و گلدان انرا بایستیدر موقعیت هوای گرمو مرطوبنگهداری نمود.ابیاری به ندرت انجام میگیردو سطح گلدان نبایستیزیاد خیس باشد. خاک انرا از خاک چوب و خاک برگ و مقداریخاک ذغال تهیه میکنند.
نگهداری:
*-درجه حرارت_ در تابستان در حرارت25-30درجه و در زمستان15 درجه
*_نور_در تابستان بایستی از تابش نور مستقیم محفوض بماند و در زمستان در محل پر نوراطاق قرار گیرد.
*_ابیاری_هر3-4 روز یک بار ابیاری شود و سطح گلدان یک رطوبت نسبی داشته باشد..
*-رطوبت هوا _بطور مرتب روزی چند بار باید سطح برگها را غبار پاشی کرد.
*_تغییر گلدان_هر سال در فصل بهار گلدان را تعویض نموده و تعدادی جوانه ریشه دار از ان جدا نموده. در گلدانهای استکانی در محیط مناسب میکارند.

گرداوری هلن . پ