دیده بان حقوق حیوانات: مدیر اداره محیط زیست رامهرمز گفت: در آخرین سرشماری آهوان ایرانی دشت دیمه رامهرمز، افزایش تعداد این آهوها از ۳۰ راس به بیش از ۶۰ راس گزارش شده است.
حسن آقاشیرمحمدی در گفت*وگو با ایسنا اظهار کرد: پرورش آهوان ایرانی در سایت دیمه رامهرمز در حدود پنج*سال گذشته با مشکل خشکسالی و تامین آب و علوفه مواجه بود که با تلاش در زمینه تامین علوفه، این گونه هم اکنون رشد خوبی دارد.
وی با بیان این*که روند کلی گسترش پرورش آهوی ایرانی در دشت دیمه مثبت ارزیابی شده است، افزود: شرایط مناسب برای پرورش این گونه فراهم شده و بازدیدهای میدانی دامپزشک برای جلوگیری از بیماری آهوان انجام می*شود با مشاهده هر مورد خاص، آهوی بیمار از سایت خارج شده و پس از درمان کامل به سایت بازگردانده می*شود.
آقاشیری*محمدی بیان کرد: این آهوان با این*که بومی رامهرمز نبوده و بومی بوشهر هستند، ولی به گونه*های بومی رامهرمز بسیار نزدیکند و شرایط آب و هوایی و علوفه*ای منطقه* دیمه برای آنها بسیار مناسب است.
مدیر اداره محیط زیست رامهرمز تصریح کرد: رهاسازی گونه آهوی ایرانی موجود در سایت دیمه نیز در دستورکار قرار دارد که با تامین تجهیزات لازم برای رصد و اتخاذ تمهیدات خاص، رهاسازی آهوان انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر این که برای رهاسازی آهوی ایرانی *ابتدا باید امنیت لازم در منطقه برقرار شود، گفت: اگر تاکنون این رهاسازی انجام نشده است به دلیل تامین نشدن تجهیزات و پرسنل لازم کار بوده است.