سنت، واژه ای پرمعنا و عمیق است که برای هر یک از ما تا اندازه ای اهمیت دارد. برخی زندگی و اساس حیات خود را بر پایهء پیروری از سنت های پیشینیان قرار می دهند، برخی زندگی خود را تلفیق جالبی از سنت و نوآوری می کنند و برخی دیگر در زندگی یه سنت های پیشینیان اهمیت چندانی نمی دهند و ترجیح می دهند تماما بر پایهء تجربیات و دریافت های شخصی زندگی کنند. سنت می تواند در راستای اهدافی خوب حرکت کند و می تواند مخرب باشد ولی در یک واقعیت نباید شک کرد. سنت همیشه مورد احترام و زیبا نیست، و نباید صرفا با تمسک به این بهانه که یک سنت برای هزاران سال در رواج بوده، همچنان در پیشیبرد آن گام برداشت و از جملهء این سنت ها Jallikattu است.

Jallikattu شاید از قدیمی ترین سنت های ایالت تامیل نادوی هندوستان باشد. برخی کتب قدیمی قدمت این سنت را به بیش از 5 هزار سال قبل می دانند و از همین روی است که Jallikattu برای مردمان ایالت تامیل نادو بسیار دارای اهمیت است. Jallikattu نه تنها بخشی از فرهنگ آنها بلکه بخشی از هویت آن ها به شمار می رود. و از همین روی هرگونه مخالفت با Jallikattu توسط مردمان بومی، مخالفت با فرهنگ پیشینیان آنها تلقی می شود.

ولی Jallikattu چیست؟ Jallikattu نوعی مسابقهء محلی است که هر ساله در روز 15 ماه ژانویه در دهات این ایالت برگزار می شود. در این روز اهالی روستا یک یا چند گاو را از گله جدا کرده و با آویزان کردن اشیاء گوناگون مثل پول به بدن و شاخ های آنها و پاشیدن رنگ به گاو ها، گاوها را در ده رها می کنند و از صبح تا غروب آن روز تقریبا تمام مردان ده یک به یک شاخ های گاو مورد نظر را گرفته و سعی می کنند تنها با چرخاندن شاخ گاو یا با انداختن وزن خود بر روی حیوان، به تنهایی و بدون کمک هیچ کس دیگری گاو را به زمین بیاندازند. این مسابقه به نوعی مسابقهء زورآزمایی می ماند و کسی که موفق به زمین انداختن گاو شود، قوی ترین مرد روستا تلقی می شود. هر ساله ده ها هزار گاو در مراسم Jallikattu شرکت می کنند و تعداد زیادی از این گاوهای بیچاره از شدت ترس، اضطراب و خستگی در پایان روز می میرند. در برخی از دهات در روز مراسم بیش از ده هزار نفر تلاش می کنند تا گاو بیچاره را به زمین بزنند. بسیاری این سنت زشت را نمونهء هندی مسابقهء فرار از گاوهای اسپانیایی می دانند.

تلاش های بسیار گروه پتا (جمعیت طرفداران رفتار اخلاقی با حیوانات) برای پایان دادن به این سنت ناپسند تا به حال بی نتیجه مانده. بومیان تامیل نادو نمی توانند علت مخالفت حامیان حقوق حیوانات با Jallikattu را درک کنند. برای آنان مبارزه با Jallikattu یعنی مبارزه با فرهنگ آنان.


تصاویری از Jallikattu: