دیده بان حقوق حیوانات: لاک پشت شجاع در مبارزه ای نابرابر، تسلیم نشد تا بالاخره از شکست نجات یافت.
به گزارش روزگار نو، در یکی از مردابهای واقع در ونزوئلا مار آناکوندا (یا بوای آبی) لاک پشتی را شکار می کند؛ اما لاک پشت آن قدر برای حفظ جان تقلا کرد تا عکاسی که شاهد ماجرا بوده به دادش می رسد و او را نجات می دهد.

آناکوندا سمی نیست ولی قربانیان خود را با پیچیدن بدن به دور آنها و درهم فشردن می*کشد. درازای بدن این خزنده بین هشت تا یازده متر است. از دیدگاه وزن سنگینترین مار جهان است که حدود ۱۷۰ کیلوگرم وزن دارد یعنی ۵۰ کیلوگرم سنگینتر از پایتون.مار آناکوندا تنها نمونه از اژدرماران است که بچه می*زاید.