تیمی از محققان دانشگاه بوستون، دانشگاه تافتس و موسسه فناوری ماساچوست از ترکیب موسیقی مبتنی بر ساختار تار عنکبوت برای شناسایی راهی برای میزان سازی دقیق و نظام مند مواد زیستی به جای تکیه بر شیوه تجربه و اشتباه استفاده کرده اند.

این محققان با استفاده از ابریشم مصنوعی به عنوان یک بررسی موردی توانستند از ابزارهایی از یک شاخه ریاضیات موسوم به نظریه رده ها برای ترجمه ساختار سلسله مراتبی پروتئین ابریشم به شکل یک قطعه موسیقی استفاده کنند.

به نقل از ایسنا، در زمان پخش موسیقی، الیافی که به دلیل برخورداری از مولکولهای قوی پروتئین به شکل نخ به یکدیگر نچسبیده بودند، یک قطعه موسیقایی تهاجمی و خشن را ایجاد کرده بودند.

این درحالی است که مولکول های ضعیف تر که الیاف سودمند را تولید کرده بودند، قطعات موسیقایی نرمتر و سیالتری را ارائه کردند.
کاربردهای این شیوه می تواند بسیار گسترده تر از تولید ابریشم بوده و برای تولید چارچوب هایی در جهت جایگزینی اندام یا مواد جدید برای بخش مهندسی عمران مورد استفاده قرار بگیرد.

منبع:زیست نیوز