دیده بان حقوق حیوانات: گروهی از کارشناسان حیات وحش، کنترل زاد و ولد بی رویه و افزایش غیرمعمول جمعیت مارهای بوآی پیچیده و عظیم الجثه را در مجمع*الجزایر پورتوریکو خواستار شده*اند.
به گزارش ایسنا مطالعات جدید نشان می*دهد که جمعیت این گونه غیربومی و مهاجم از مارهای بوآ در این جزیره به شکل غیرمعمولی در حال رشد است و این روند باید کنترل شود.
به گزارش لایوساینس، «باب رد» از دانشمندان زیست محیطی در مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا که در این مطالعات جدید حضور داشته خاطر نشان کرد: ما از مواجه و رویارویی با سایر مارهای مهاجم و غیربومی آموخته*ایم که آگاهی از منشا رشد جمعیت این گونه*ها و نیز جلوگیری هرچه سریعتر از زاد و ولد بی رویه آنها، برای حفاظت از اکوسیستم*ها بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: زمانی که مارهای غیربومی در سراسر یک منطقه بزرگ بویژه در نواحی جنگلی انبوه بی رویه زیاد شوند، پیدا کردن آنها کار بسیار دشواری خواهد بود و ریشه کن کردن آنها تقریبا غیرممکن می*شود. در حالی که رشد کنترل نشده جمعیت گونه*های غیربومی می*تواند تهدیدی جدی برای گونه*های بومی و اکوسیستم*های منطقه باشد.