دیده بان حقوق حیوانات: بچه آفتاب پرستهای بند انگشتی که در زیر می بینید از نژاد آفتاب پرست «ویلد» هستند اینگونه از این جانور در عربستان سعودی، امارات و یمن زندگی می کند و فراوانی آن در یمن باعث شده تا بعضیها آن را آفتاب پرست یمنی بنامند.
به گزارش فارس گونه نر این حیوان عموماً سبز رنگ است اما در شرایط خاص میتواند انواع رنگ های دیگر را به خود بگیرد و به سرعت همرنگ محیط شود طوری که در بعضی مواقع می تواند رنگ های تیره و حتی سیاه هم از خود بروز دهد.