دراين تصاوير دوستي مرد اندونزيايي را با يک ماده ببر ميبينيم که محبت بين انسان و حيوان باور پذير تر میشود