دیده بان حقوق حیوانات: متخصصان حیات وحش در یک مطالعه جدید دریافته اند که حتی میمون های بزرگ هم با بحران میانسالی مواجه میشوند.به گزارش ایسنا در این مطالعه که روی ۵۰۸ شامپانزه و اورانگوتان انجام گرفته معلوم شد که این میمونهای بزرگ جثه نیز دچار بحران میانسالی میشوند.

گروهی از کارشناسان بین المللی حیات وحش درباره نمودار خوشحالی و تندرستی در میمونهای بزرگ مطالعه کرده و متوجه شدند که خوشحالی در میمونهای جوان بیشتر دیده میشود و در میمونهای میان سال کمتر و در میمونهای سالخورده دوباره بیشتر میشود.

به گفته کارشناسان، این نمودار نسبت خوشحالی در میمونها، درست شبیه به نمودار خوشحالی در انسانهاست که شبیه به حرف U در زبان انگلیسی است.به گزارش بی بی سی، دکتر «الکساندر ویس»، روانشناس و نویسنده ارشد این مطالعه در دانشگاه ادینبورگ میگوید: موضوعی که ما در حال آزمایش روی آن هستیم این است که آیا نمودار U میتواند رابط بین سن و تندرستی را در این پستانداران نشان دهد؟ویس تاکید کرد: این مطالعه ارتباط فوق را تایید میکند. به این معنی که زندگی شامپانزه ها و اورانگوتانها با وجود تفاوتهای اجتماعی که با انسانها دارند به نمودار U شبیه است و این نمودار تنها مختص انسانها نیست.