دیده بان حقوق حیوانات: بچه آفتاب پرست های بند انگشتی که در زیر می بینید از نژاد آفتاب پرست «ویلد» هستند این*گونه از این جانور در عربستان سعودی،امارات و یمن زندگی میکند و فراوانی آن در یمن باعث شده تا بعضیها آن را آفتاب پرست یمنی بنامند.به گزارش فارس گونه نر این حیوان عموماً سبز رنگ است اما در شرایط خاص میتواند انواع رنگهای دیگر را به خود بگیرد و به سرعت هم رنگ محیط شود طوری که در بعضی مواقع می تواند رنگهای تیره و حتی سیاه هم از خود بروز دهد.