دیده بان حقوق حیوانات: هایماتویتس موجودی بین گل و حشره یکی از زیبا ترین مخلوقات جهان است که در آسیای جنوب شرقی زندگی می کند. هایماتویتس یکی از زیباترین حشرات در جهان است که با تغییر رنگ بدن خود قابلیت استتار دارد.
این حشره با جمع کردن چهاردست و پا،خود را شبیه گل و گیاهی که بر روی آن نشسته در می آورد.هایماتویتس بیشتر در کشورهای مالزی و اندونزی دیده می شود.مهر