یکی دیگه از هزاران حیوونی که داشتم و ازش نگهداری کردم الان هم شمال پیش یکی از دوستامونه
سندی بسیار باهوش و لی گاز گیر بودسپس زن گرفت و بچه دار شد


خانوم سندیخانوم سندی با بچه ها