وداع با همه يوزپلنگاني كه با ما دويده اند
تمام شد! اين خبر قطعي است. يوزپلنگ ايراني هم به سرنوشت شير ايراني و ببر مازندران مي پيوندد. آخرين سرشماري جمعيت يوزپلنگهاي ايران نشان ميدهد كه شمار آنها به حدود پنجاه تا رسيده است.
حالا معلوم شده آمار صدوبيست تا كه تا پارسال ميگفتند دروغ بوده يا غلط! آمار دقيق، رسمي، علمي و مستند همين است كه به تازگي هومن جوكار و همكارانش احصاء كرده اند: حدود پنجاه تا، فقط همين. بسته به وضعيت زيستگاهها، حد انقراض جمعيت براي يك گونه بين چهل تا صدتاست. يعني حتي در بهترين وضعيت حفاظت هم آمار اگر به چهل تا برسد انقراض قطعي است. در وضعيت موجود زيستگاههاي ايران حتي يك جمعيت صدتايي بعيد است تكافوي بقا را بكند. پس آمار پنجاه تا يعني كار براي يوزپلنك ايراني (آسيايي) تمام است. سريعترين دونده جهان و فخر و نماد طبيعت ايران چندان دير نخواهد انجاميد كه براي هميشه در غبار زمان گم بشود. مثل شير ايراني و ببر مازندران.

اين فقط حيواني نيست كه ايران را ترك مي كند، روح حيات، زادآوري طبيعت و برگ و بار ميهن است كه بي دريغ رنگ مي بازد. سووشوني برميتابد اين خبر، سووشوني. اگر باشند همچنان ميراث داراني براي زادبوم سياوش. وقتي يوزپلنگ فلات ايران را ترك ميكند، سوگمندانه تر اين است كه براي همه آنچه كه كالبد نيمه جان وطن را از پا در مي آورد، جامه بر تن بدرانيم... يوزپلنگان ايران به زودي منقرض مي شوند، و در اين باره حتي نيم سطري خبر هيچ جا ديده نمي شود، دريغا و شگفتا ...