ملخ

ملخها ، پروانه*ها ، مگسها و بسیاری از جانوران دیگر رده حشرات را تشکیل می*دهند. حشرات دارای انواع مختلف بوده و فراوان*ترین و کثیرالانتشارترین جانوران می*باشند و به خاطر ساختار ویژه بدنشان قادر به زندگی در شرایط گوناگون محیطی می*باشند. ملخ دارای قطعات دهانی خرد کننده می*باشد. دگردیسی ملخ ناقص است. ملخها در سرایر جهان در بیشتر چراگاهها ، علفزارها و کشتزارهای کنار جاده وجود دارند و در محلی که زندگی می*کنند علفها ، چمنها و سایر گیاهان برگ*دار را می*خورند.

مشخصات بدن
اسکلت خارجی
بدن از اسکلت خارجی کتینی تشکیل شده است و اسکلت خارجی از صفحات سخت تشکیل شده که بوسیله درزهایی از جنس کوتیکول نرم و جداست و در نتیجه بندها و ضمایم بدن می*توانند حرکت کنند. زیر کوتیکول رنگ آمیزی متنوع ملخهاست که باعث می*شود به رنگ محیط دربیایند.

سر
یک جفت شاخک باریک بندبند با موهای حسی و دو چشم مرکب جانبی و سه چشم ساده. قسمت بیشتر سر در یک قطعه جوش خورده یا اپیکرانیوم جای گرفته که شامل تارک پشتی و گره*های جانبی و پیشانی است. در زیر پیشانی دهان قرار دارند که دهان شامل یک لب فوقانی ، یک زبان میانی ، دو فک جانبی که شامل دندانها می باشد ، یک جفت آرواره زیرین و یک لب تحتانی پهن شامل دو زایده حسی کوتاه.

سینه
سینه تشکیل شده از پیش سینه ، میان سینه و پس سینه. در هر یک از قطعات سینه*ای یک جفت پای بند بند وجود دارد و در میان سینه و پس سینه علاوه بر پاها به هر کدام ، یک جفت بال متصل است. قطعات هر بند دارای یک قطعه پشتی چهار صفحه*ای ، یک قطعه پهلویی سه صفحه*ای و یک قطعه سینه یا جناغ شکمی فرد است.

اجزای پا
پیش ران ، پی ران ، ران ، ساق و مچ. مچ از سه قسمت ابتدایی که دارای چهار جفت بالشتک در سطح شکمی و قسمت انتهایی که دارای یک نرمه یا برجستگی نرم در خارج آن دو چنگال می*باشد. این نرمه*هاست که ملخ را قادر می*سازد که روی سطح صاف خود را نگه دارد. پایی که به آخرین قسمت سینه مربوط است یک ران بزرگ دارد که دارای عضلاتی قوی است و یک ساق طویل که برای جهیدن بکار می*رود. بالهای پیشین ضخیم ولی بالهای عقبی پهن و غشایی است. این بالها به صورت بادبزنی تاخورده و در زیر بالهای پیشین قرار دارد و در حین پرواز باهم باز می*شود.

مشخصات بال
هر بال به صورت یک برآمدگی کیسه مانند از پوشش بدن ظاهر می*گردد و به شکل غشایی دولایی نازک و پهن می*شود و در داخل آنها نایها وجود دارد و اطراف نایها سینوسهای خونی یافت می*شود. کوتیکول به دور نایها ضخیم می*شود و به این ترتیب رگبال*ها تشکیل می*شود. شکل و طرح رگبال*ها در گونه*ها آنچنان ثابت است که در طبقه بندی مورد استفاده قرار می*گیرد.

شکم
شکم استوانه*ای و باریک است و مرکب از یازده قطعه یا بند می*باشد. بند انتهای شکم برای جفت*گیری مناسب است. در طول پهلوهای زیرین سینه و شکم ده جفت سوراخهای کوچک به نام منافذ تنفسی وجود دارد. که به دستگاه تنفس وصل می*شود. در هر طرف اولین بند شکمی پرده صماخی تخم مرغی شکلی وجود دارد که اندام شنوایی حیوان است.

در ملخ نر 8 بند به قطعات قلابی شبیه ولی بند 9 و 10 بهم چسبیده و بند 11 صفحه فوق مخرج را تشکیل می*دهد و یک خار کوچک به نام دنباله شکمی در یک طرف قسمت عقب بند 10 شکمی وجود دارد و جناغ بند 9 اندام جفت*گیری را تشکیل می*دهد. در ملخ ماده جناغ 8 وجود ندارد و جناغ 9 طویل است و یا صفحه جانبی در بند 10 دیده می*شود و انتهای شکم دارای 2 لوب زوج می*باشد که اندام تخم*گذاری را تشکیل می*دهد.

عضلات
در سر عضلات کوچک و مرکب وجود دارد که شاخکها و قطعات دهانی را حرکت می*دهد. در سینه عضلات بزرگی موجود است که بالها و پاها را حرکت می*دهد. تعدادی از عضلات شکم حرکات تنفسی را انجام می*دهد و عده*ای نیز در اندامهای تولید مثلی موثرند.

دستگاه گوارش
شامل حفره دهانی و مری باریک است که تا چینه دان بزرگ ادامه پیدا می*کند. پس از چینه دان یک پیش معده یا سنگدان وجود دارد و بخش میانی شامل معده است که به شش جفت روده های کور معدی اتصال می*یابد. پس از معده بخش عقبی یا روده می*باشد که قسمت قدامی نازک و ناحیه میانی باریک و به راست روده که متسع است ختم می*شود.

دستگاه گردش خون
قلب لوله*ای و باریک است و در مقابل دیواره پشتی شکم داخل یک حفره دل پوشی جای دارد. حفره دل پوشی از دو پرده عشایی و ماهیچه*ای عرضی ظریف احاطه شده است. خون از راه سوراخهای جانبی زوج و کوچک یا منافذ جانبی قلب که دریچه دارد وارد قلب شده و به توسط انقباضات قلب به داخل یک آئورت پشتی که به طرف سر امتداد دارد با فشار به جلو رانده می*شود.

سپس خون وارد یک حفره کاذب شده و پس میان اندامهای داخلی راه می*یابد و سرانجام داخل حفره دل پوشی می*گردد. دستگاه جریان خون مانند سایر بندپایان باز و حفره*ایست و در آن مویرگ و یسیاهرگ وجود ندارد پلاسمای خون محتوی گلبولهای بی*رنگ است که با از بین بردن موجودات زنده ریز خارجی به مثابه بیگانه*خوار ، عمل می*کند.

دستگاه تنفسی
منافذ تنفسی یا روزنه*های زوج به یک مجموعه لوله*های هوای روپوستی و قابل ارتجاع به نام نایها متصل می*گردد و نامها به تمام قسمتهای بدن منشعب می*گردد. کوچکترین شاخه*ها ، یا نایژک اکسیژن را به یاخته*های بدن رسانده انیدرید کربنیک را مستقیما از آنها خارج می*سازد. ملخ برخلاف بعضی حشرات دارای چندین کیسه هوایی بزرگ با دیواره*های نازک در شکم می*باشد که در آنها انقباض و انبساط متناوب دیواره بدن به راندن و خارج کردن هوا در دستگاه نایی کمک می*کند. در دم چهار زوج اولی روزنه یا منافذ تنفس باز و شش تای خلفی بسته است و در بازدم عکس ترتیب دم برقرار است بطوری که گردش هوا در نایها معین و مشخص می باشد.

دستگاه وازنش
بافتهای قدامی بخش عقبی لوله گوارش به تعدادی لوله*های مالپیگی رشته مانند اتصال دارد این لوله*ها در حفره*های خونی جای دارد و انتهای آزاد آنها مسدود است. دیواره لوله*ها از یک لایه بافتهای بزرگ درست شده که اوره و املاح را از خون گرفته و به داخل روده تخلیه می*کند.

دستگاه عصبی
مغز یا عقده*های فوق مری در سر واقع است و از سه جفت عقده*های به یکدیگر جوش خورده درست شده است که اعصابی به چشمها ، شاخکها و سایر اندامهای واقع در سر می*فرستد. مغز بوسیله دو رابط عرضی در دور مری به عقده*های زیر مری متصل می*گردد. این عقده*ها نیز سه جفت است. هر بند سینه*ای دارای یک زوج عقده با اعصابی به طرف پاها ، بالها و اندامهای داخلی می*باشد فقط پنج زوج عقده شکمی وجود دارد که اعصابی به اندامهای خلفی می*فرستد. همچنین یک دستگاه عصبی سمپاتیک یا احشایی موجود است که مرکب از یک قسمت سرحنایی با عقده*ها و اعصابی که به مغز و روده و معده و قلب اتصال می*یابد و مجموعه ظریف کوچکی از اعصاب محیطی در زیر پوست دیواره بدن قرار دارد.

اندامهای حسی
موهای حسی موجود در شاخکها ، دهان ، دنباله*های شکمی و قطعات انتهایی پا
اندامهای رویایی در شاخکها قرار د ارد.
اندامهای چشایی روی زایده*های حسی قرار دارد.
چشمهای ساده
اندام شنوایی که از یک پرده صماغ کشیده*ای تشکیل یافته است که با الیاف عصبی حسی متصل است.
دستگاه تولید مثل
جنس نر و ماده از هم جداست دستگاه تناسلی نر شامل بیضه (دو عدد) و لوله*های بسیار باریک که به مجرای دابران ملحق می*شود. مجرای دابران به یک مجرای انزالی می*پیوندد و به این مجرا غده*هایی وصل می*شود و این مجرا به هنگام جفت*گیری به خارج باز می*شود. در حیوان ماده هر تخمدان از چندین لوله مواد تخم باریک شونده درست می*شود. که در آن تخمکها تشکیل و خود به یک تخم راهه اتصال می*یابد و لوله تخم*راهه باهم یکی شده و یک مهبل میانی تشکیل می*دهد که به طرف عقب امتداد می*یابد و به یک جسم نطفه*ای کوچک یا کیسه ذخیره اسپرماتوزوئید می*پیوندد و جام نطفه*ای در موقع جفت*گیری اسپرم دریافت کرده و ذخیره می*نماید. منفذ دستگاه تناسلی ماده در سطح شکمی به خارج مربوط می*شود.

وضع طبیعی
در روزهای گرم بهار لاروهای جوان از تخم بیرون آمده و پس از چند روز این پوره*ها که فاقد بالها و اندامهای تولید مثلی*اند کوتیکول آنها نرم شده می*افتد. پوره*ای که بیرون می*آید هوا را می*بلعد و در نتیجه بر حجمش اضافه شده و سپس کوتیکول سخت و تیره رنگ می*شود. هر یک از اینها پنج یا شش مرحله لاروی داشته و دوره رشد و کامل شدن آنها به 30 تا 50 روز یا بیشتر طول می*کشد ابتدا بالها رشد می*کنند و در آخرین پوست*اندازی به اندازه نهایی خود می*رسند. اینها هر دو انواع رستینها مخصوصا اقسام تازه و آبدار و شاداب را می*خورد.
رشد