رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان گیلان گفت: سندرم، علت تلفات کپور نقره ای در گیلان است.

سهراب عاقبتی گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها و دخیل بودن مجموعه ای از عوامل، شامل عوامل باکتریایی و خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب، عنوان "سندرم تلفات کپور نقره ای"، منطقی است.

به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه در همین راستا 5 راهکار جهت پیشگیری و مبارزه با سندرم تلفات کپور نقره ای (فیتوفاگ) پیشنهاد می شود، گفت: این راهکارها شامل استفاده از کود نیترات آمونیوم یا کودهای اختصاصی پرورش ماهی بصورت جامد یا مایع بجای کود اوره، اعزام کارشناسان دامپزشکی استان به خارج از کشور جهت گذراندن دوره های آموزشی توسط دفتر آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، اجرای دستورالعمل بهداشتی در خصوص پیشگیری و کنترل تلفات ماهی مصوب 24 مهرماه 91 کمیته فنی دفتر آبزیان، آموزش به تولیدکنندگان ماهیان گرمابی توسط اداره کل شیلات و ارسال داروی آزورینا از سوی دفتر آبزیان سازمان دامپزشکی به اداره کل جهت استفاده آزمایشی در مزارع منتخب استان است.

در ادامه این جلسه، نشست گفت وگوهای کارشناسی پیرامون وقوع تلفات در ماهی فیتوفاگ براساس پاسخ آزمایشگاهی نمونه های اخذ شده، بررسی های اپیدمیولوژیک، خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب مزارع درگیر و همچین علایم بالینی و کالبدگشایی انجام شد.

منبع:زیست نیوز