دیده بان حقوق حیوانات: نگهداری از حیوانات در خانه و افزودن صفت خانگی به نام حیوانات گاهی به اشتباه احساس تملک کامل بشر بر حیوان را ایجاد می کند. لباس پوشاندن غیر ضروری به حیوانات یا انجام جراحی های زیبایی از عوارض چنین دیدگاه غیر اخلاقی هستند که موجب فاصله گرفتن حیوانات از طبیعتشان می شوند.