دیده بان حقوق حیوانات «اندری پائولوف» عکاس روس مجموعه ای جالب از مورچه*ها را به تصویر کشیده است. او در این کار از زندگی واقعی مورچه*ها و تخیلات خود استفاده کرده تا به این موجودات ریز شخصیت ببخشد و آن*ها را در دنیایی شبیه به انسان*ها به تصویر بکشد.
به گزارش فارس پائولوف گفته که برای احترام به مورچه و روش زندگی*شان آن*ها را سوژه عکاسی خود کرده زیرا آن*ها نگران بچه های خود هستند و از مورچه های سالخورده مراقبت می*کنند!
: