دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: سرشماری حیات وحش استان خراسان شمالی که در پارک های ملی سالوک و ساریگل ومناطق حفاظت شده سالوک، گلول و سرانی، قرخود،ساریگل و پناهگاه حیات وحش میاندشت آغاز شده بود به پایان رسید.
آبسالان اظهار داشت:در هر سال ۲ مرحله سرشماری حیات وحش انجام می گیرد که اولین سرشماری بعد از زاد آوری حیات وحش در فصل بهار و دومین مرحله سرشماری در پاییز هر سال انجام می پذیرد.
وی ادامه داد : سر شماری پاییزه سالجاری از اوایل آبان به مدت یک ماه با حضور ۳۵نفر در ۱۵ گروه انجام گردید.
آبسالان اظهار داشت: آمار مشاهدات سرشماری پاییزه حیات وحش نسبت به سرشماری بهاره در سالجاری نشان دهنده رشد ۳۳ درصد میباشد در این سرشماری ۳ هزار و ۱۸۹ عدد قوچ و میش، ۱۰۵۴ عدد آهو و ۱۴۰ عدد کل و بز مشاهده شد.
گرگ، گراز، خرس قهوه ای، روباه و پلنگ از دیگر وحوشی بودند که مشاهده شدند. وی افزود:افزایش رشد قابل توجه آمار حیات وحش نسبت به سرشماری بهاره ناشی از افزایش کنترل و گشت همکاران محط بان،افزایش امکانات رفاهی و پرسنلی و تامین امنیت حیات وحش با استفاده از ظرفیتهای افراد محلی در جهت دستگیری متخلفین شکار و صید میباشد.
مهندس آبسالان هدف از انجام سرشماری حیات وحش را برآورد جمعیت حیات وحش شاخص استان به منظور مقایسه با جمعیت و آمار سالهای گذشته، برنامه ریزی جهت حفاظت بهتر، میزان برآورد زاد آوری جمعیت حیات وحش ، بررسی عوامل کاهش جمعیت و شاخص برای تعیین عملکرد واحدها عنوان نمود.