جام جم آنلاين: مديركل حفاظت محيط زيست فارس از افزايش تعداد گونه ارزشمند گورخر ايراني در منطقه حفاظت شده بهرام گور فارس خبر داد و افزود: با روند كنوني حفاظت، گورخر ايراني بزودي از خطر انقراض در منطقه بهرام گور خارج ميشود.

به گزارش ايسنا، حسينعلي ابراهيمي كارنامي با ابراز خرسندي از افزايش چشمگير اين گونه ارزشمند حيواني افزود: گورخر ايراني، پستاندار بزرگ و زيبايي است كه در فهرست iucn جزو گونه هاي در معرض خطر قرار گرفته است.

وي گفت: اين زيرگونه، جز در ايران در تمام كشورهايي كه روزي پراكندگي داشته منقرض شده و آخرين بازمانده آنها در دو جمعيت مجزا، يكي در انتهاي شمالي بيابان مركزي ايران در پارك ملي توران و ديگري در انتهاي جنوبي آن منطقه حفاظت شده بهرام گور پراكندگي دارند كه اين وضع، مسئوليت سنگيني را براي نگهداري آخرين تعداد از اين گونه در دنيا بر دوش ما گذاشته است.

به گفته ابراهيمي كارنامي، در حال حاضر از نظر وسعت زيستگاه و وضع جسماني، گورخرهايي كه در بهرام گور زندگي مي كنند در شرايط مطلوبي به سر ميبرند و رشد بيش از21 درصدي جمعيت گورخر ايراني در سرشماري پاييزه امسال، گواه اين واقعيت است كه امنيت زيستگاه منطقه حفاظت شده بهرام گور به خوبي تأمين شده و با افزايش حضور محيط بانان و تهيه و ايجاد تجهيزات و امكانات آبرساني و غذارساني به اين حيات وحش شرايط براي زاد و ولد و زندگي آرام اينگونه ارزشمند فراهم شده است.

مديركل حفاظت محيط زيست فارس، نقش مشاركت جوامع محلي و همكاري دانشگاهيان را در بهبود وضعيت گونه و رشد جمعيت آن اثرگذار دانست و افزود: براي جلوگيري از انقراض اين گونه ارزشمند، مطالعات جامعي در استان انجام شده و در طرح مذكور به دنبال زيستگاه مطلوب و مناسب ديگري در استان فارس براي پرورش گورايراني هستيم كه به همين منظور، مطالعاتي با هدف بهره برداري از سايت گورخر ايراني در منطقه دره باغ بوانات در حال انجام است.

وي مهمترين اقدامات حفاظتي اين گونه را علت يابي بيماري هاي احتمالي، انجام مطالعات در خصوص رفتار، وضع تغذيه و زيستگاه آنها دانست كه باعث شده گورخرهاي استان فارس در حال حاضر از شرايط زيستگاهي بهتري برخوردار باشند.