زیست بوم: علیرغم همه هشدارها و آموزش ها هنوز میزان زباله هایی که توسط انسان به محیط وارد می شود بیش از آن است که بتوان باور کرد. در ایران متاسفانه این میزان بیشتر گزارش می شود، برخی کارشناسان میزان زباله ای که هر گردشگر وارد محیط زیست می کند را بالغ بر ۲ کیلوگرم تخمین می زنند. نگاهی به این اینفوگرام که میزان ماندگاری زباله ها در طبیعت را نشان می دهد شاید وادارمان کند هنگامی که قصد پرت کردن یک زباله به محیط را داریم دست نگهداریم ….