دیده بان حقوق حیوانات: استان قزوین به عنوان قطب صنعت کشوراز جایگاه بالایی تولید فرآورده های دامی برخوردار است و توانمندیهای استان در بخش دامپروری محدود به پرورش نبوده و در سایر بخش ها نیز از پتانسیل مناسبی برخوردار است.