مورچه ها همه جا هستند و در کنار ما زندگی آرام و بی سرو صدای خود را ادامه می دهند.

«اندری پائولوف» عکاس روس مجموعه ای جالب از مورچه ها را به تصویر کشیده است،او در این کار از زندگی واقعی مورچه ها و تخیلات خود استفاده کرده تا به این موجودات ریز شخصیت ببخشد و آنها را در دنیایی شبیه به انسانها به تصویر بکشد.

به نقل از فارس، پائولوف گفته که برای احترام به مورچه و روش زندگیشان آنها را سوژه عکاسی خود کرده زیرا آنها نگران بچه های خود هستند و از مورچه های سالخورده مراقبت میکنند!


منبع:زیست نیوز