دیده بان حقوق حیوانات: مجله نشنال جئوگرافیک به زبان فارسی منتشر شد.
توزیع و فروش نشنال جئوگرافیک فارسی با نام «گیتا*نما» از دیروز در باجه های روزنامه فروشی تهران و شهرهای بزرگ آغاز شده است.
کریس جانز، سردبیر ماهنامه نشنال جئوگرافیک از انتشار این نشریه به زبان فارسی ابراز خرسنده کرده و گفته است: «به*عنوان سردبیر ماهنامه نشنال جئوگرافیک، بسیار مفتخر هستم که شاهد چاپ این ماهنامه به زبان فارسی هستم.»
پیش بینی می شود با انتشار این نشریه معتبر در کشور، موج جدیدی در فعالیت رسانه ای مرتبط با طبیعت آغاز شود.
دیده بان حقوق حیوانات تلاش دست اندرکاران این نشریه را ارج می نهد و در این راه ارزشمند موفقیتشان را خواهان است.