دیده بان حقوق حیوانات: در نیویورک، در یکی از کلیساهای کوچک این شهر جمعیتی حدود ۶ هزار نفر جمع شدند و حیوانات را واسطه بین خود و خدایشان برای برکت در زندگی شان قرار دادند.
به گزارش روزگارنو، لاک پشت ها، شترها، گاوها و خوکها از جمله حیوانات شاخصی بودند که به عنوان واسطه میان این مردمان جاهل و خدایشان قرار گرفته بودند.