استفاده از تست در حالتی که آهن آب در محدوده نرمال است:
1-با استفاده از قاشق موجود در جعبه یک قاشق از پودر Iron Reagent را در یکی از حفره های test plate بریزید.
2-با استفاده از پیپت داخل جعبه دو بار درون حفره از اب آکواریوم ریخته و با ته قاشق آن را هم بزنید تا پودر حل شود
3-بعد از 2 تا 3 دقیقه رنگ ایجاد شده را با جدول تست مقایسه کنید. در صورت کدر شدن آب باید 35-40 دقیقه صبر کنید!

استفاده از تست در حالتی که آهن آب به مقدار کم است:
1- یک قاشق از پودر Iron Reagent را درون لوله low range cuvette ریخته.
2-سپس با استفاده از پیپت به اندازه 1 سانت لوله را از آب آکواریوم پر کرده و خوب هم بزنید(از لوله دوم می توان به عنوان نمونه شاهد استفاده کرد)
3- پس از گذشت 5 تا 10 دقیقه رنگ لوله را با جدول مقایسه کنید مقایسه باید از بالا لوله انجام سود نه از کنار آن

استفاده از تست رفرنس:
تنها در صورتی از رفرنس استفاده میشود که به صحت تست های گرفته شده شک داشته باشیم برای استفاده از تست رفرنس یک قطره از ماده Refrence Stock را درون یک لیتر آب ro حل کرده و این محلول بدست آمده را تست میکنیم عدد بدست آمده باید برابر 0.4 mg/l باشد.

نکته:اگر اب فاقد آهن باشد تست رنگ زرد ر نشان میدهد