دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش خبرگزاری فارس اصغر محمدی فاضل موضوع انتقال ببر جدید از روسیه را منوط به برگزاری جلسات کارشناسان روسی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در حاشیه اجلاسی که چندی پیش در هند برگزار شد مذاکره*ای با مدیر بخش بین*الملل روسیه صورت گرفت.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: پس از انجام گفت*وگو با نماینده روسیه در حال حاضر منتظر میزبانی از گروه کارشناسان روسی در ایران هستیم.
فاضل افزود: همچنین در این زمینه باید کارشناسان دولتی روسیه جلساتی را انجام دهند و ما نیز باید دوباره در مورد زمان تبادل ببرها صحبت کنیم.