این دو پرنده که در باغ وحش ملبورن استرالیا نگهداری می شوند اغلب اوقات حرکات هماهنگی(تقلید حرکات) را انجام می دهند و به شدت نسبت به دوری از یکدیگر حساس هستند، به نحوی که بر اثر یک روز جدایی دچار افسردگی می شوند!

منبع: زیست نیوز