وزغ بی گوش خال حلقه ای
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی

نام فارسی : وزغ بی گوش خال حلقه ای

نام علمی: Bufo Surdus Annulatus

نام انگلیسی: Ring Spotted Earless Toad
محل پیدایش تیپ : 5 کیلومتری شمال مهکوه 80 کیلومتری جنوب شیراز استان فارس ایران ارتفاع 1400 متریتوصیف مختصر : فاصله بین چشمها بزرگتر از پلک فوقانی ( نسبت عرض پلک فوقانی به فاصله بین پلکها 89/0 ) پرده صماخ در زیر پوست مخفی و خیلی کوچک تقریبا" یک پنجم قطر افقی چشم پشت دارای لکه های حلقوی سبز زیتونی .اندازه (میلی متر ): اندازه هولوتیپ (تنها نمونه جمع اوری شده )37.انتشار جغرافیایی : ایرانپراکندگی شناخته شده در ایران : تاکنون فقط یک نمونه در سال 1968 از محل پیدایش تیپ یافت شده و تا بحال نمونه های دیگری جمع آوری نشده اند .منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران